Polityce prywatności

 1. Ochrona danych 

  Oświadczenie o ochronie danych:

  VI & VI INDUSTRIES LLC– jako operator tych stron – bardzo poważnie podchodzi do zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i z obowiązującymi przepisami krajowymi.

  Celem niniejszego oświadczenia o ochronie danych jest wyjaśnienie sposobu, zakresu i celów zbierania i wykorzystywania danych użytkowników strony internetowej VI & VI INDUSTRIES LLC. W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ochrony danych drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową (adres poniżej).

  Obowiązek informowania zgodnie z art. 13 RODO

  Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO:

  08298, Ukraina, obwód kijowski, Irpin,

  Kociubyńskie, ul Meblewa, 1

  eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Korzystanie ze strony internetowej:

  Nasza oferta jednoznacznie nie jest skierowana do osób niepełnoletnich.

  Wszystkie dane zbierane i przetwarzane w ramach naszej oferty internetowej są traktowane poufnie zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO i nie są przekazywane osobom trzecim.

  Korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych

  Korzystanie z naszej strony internetowej – z wyjątkiem sekcji przeznaczonej dla partnerów ViVoTech, która jest chroniona hasłem – jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.

  W takim przypadku zbieramy wyłącznie następujące informacje:

  • Państwa adres IP,
  • nazwę wywołanej strony internetowej lub pobranego pliku oraz czas wywołania/pobrania,
  • domeny, za których pośrednictwem trafili Państwo na naszą stronę internetową,
  • ilość przekazanych danych oraz
  • skuteczność wywołania/pobrania. 

  Dane są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania ofertą internetową i jej optymalizacji oraz do przetwarzania Państwa zapytań.

  Adres IP może być uznany za dane osobowe, ponieważ w pewnych przypadkach istnieje możliwość, że informacje zebrane przez danego dostawcę usług internetowych mogą prowadzić do poznania tożsamości posiadacza dostępu do internetu.  

  Adres IP przetwarzamy wyłącznie w sytuacji ataku na naszą infrastrukturę internetową. W takim przypadku posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu adresu IP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Taki uzasadniony interes wynika z konieczności przeciwdziałania atakowi na naszą infrastrukturę internetową, ustalenia źródła ataku, aby móc wszcząć postępowanie karne i cywile wobec osoby odpowiedzialnej za atak, oraz skutecznego zapobieżenia dalszym atakom.

  Adres IP zostaje skasowany wtedy, gdy możemy wykluczyć, że z danego adresu IP nie zaatakowano naszej infrastruktury internetowej. Zwykle następuje to po siedmiu dniach. 

  Oprócz tego ustalamy, z których domen trafiają do nas użytkownicy. Dane te analizujemy również w celu identyfikacji trendów i opracowania statystyk; potem ponownie usuwamy dane.

  Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie, a w niektórych sekcjach stosowane są również kontrolki ActiveX.

  Ta strona internetowa zawiera również odsyłacze do innych stron internetowych. Prawny właściciel tej witryny nie odpowiada za zgodność innych stron internetowych z przepisami o ochronie danych, ani za ich treści. W razie pytań lub uwag na temat naszych zasad ochrony danych prosimy o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

  Korzystanie z naszej strony internetowej z podawaniem danych osobowych

  Jeżeli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail) na naszej stronie internetowej dobrowolnie lub w ramach rejestracji w sekcji przeznaczonej dla partnerów ViVoTech, dane te nie będą dalej przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody lub pozwolenia prawnego. Podczas rejestracji w sekcji przeznaczonej dla partnerów ViVoTech zawierana jest między nami umowa w sprawie zapisania i utrzymania konkretnego profilu.

  W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 lit. b) RODO w celu wykonania zawartej między nami umowy lub zgodnie z art. 6 lit. a) RODO na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dane są przetwarzane w celu wykonania usług umownych, realizacji płatności, dostarczenia określonych w umowie produktów i usług oraz przekazania Państwa danych adresowych firmie transportowej na potrzeby dostawy towarów, jak również w celu przesyłania ciekawych informacji na temat produktów i akcji. Państwa dane będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa osobom uczestniczącym w procesie realizacji umowy lub podejmowania decyzji. Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w innych celach, które nie wynikają z wymogów prawnych, jest dopuszczalne wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Odnośne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Państwa dane przetwarzamy tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu wykonania naszej umowy lub zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ze względu na uzasadniony powód przetwarzania Państwa danych. Zasadniczo nie usuwamy samodzielnie danych osobowych podanych przez Państwa w sekcji przeznaczonej dla partnerów ViVoTech. Jednak w każdej chwili mogą Państwo zmienić poszczególne dane w swoim profilu. Dane osobowe, które są zapisane w ramach Państwa profilu, mogą zostać całkowicie usunięte na wniosek przesłany e-mailem (konieczne jest podanie nazwy użytkownika) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., o ile panujące okoliczności nie wymagają dalszego przechowywania tych danych. Dokumentacja handlowa jest przechowywana zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania i następnie usuwana zgodnie z przepisami o ochronie danych.

  Korzystanie z usługodawców zewnętrznych

  Współpracujemy z usługodawcami, którzy przetwarzają określone dane na nasze zlecenie. Zawsze odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych. W szczególności podpisujemy z naszymi usługodawcami umowy w sprawie przetwarzania danych w naszym imieniu, które spełniają wymagania określone w art. 28 RODO. Dane nie są przekazywane do państw trzecich uznawanych za niebezpieczne, ani do jednostek ponad- lub międzypaństwowych.

  Państwa prawa:

  Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

  +          Prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa danych

  Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas informacji na temat tego, czy ViVoTech przetwarza Państwa dane osobowe i, jeżeli tak, to które dane są przetwarzane. Mają Państwo prawo do informacji takich jak:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  • Dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby wnioskującej o udzielenie informacji możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

  +          Prawo do sprostowania danych

  Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mogą Państwo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  +          Prawo do usunięcia danych

  Aby usunąć swoje dane osobowe, muszą Państwo złożyć pisemny wniosek o usunięcie danych; dodatkowo musi być zapewniona zgodność z ustawowymi prawami lub obowiązkami dotyczącymi przechowywania danych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, o ile nie będą one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub ich przechowywanie będzie zabronione z innych względów prawnych oraz o ile ich usunięcie będzie zgodne z ustawowymi okresami przechowywania danych.

  +          Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający firmie ViVoTech sprawdzić prawidłowość tych danych. Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, spełnimy Państwa żądanie. Dane nie zostaną usunięte również wtedy, gdy będą nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub gdy wniosą Państwo na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ViVoTech są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

  +          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, ViVoTech nie będzie dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  +          Prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. W tym celu przetwarzanie musi odbywać się na podstawie zgody w myśl art. 6 lub 9 RODO lub na podstawie umowy, jak również musi odbywać się w sposób zautomatyzowany. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez ViVoTech bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  +          Prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub zażądanie informacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wniosek o wycofanie zgody prosimy skierować na adres e-mail: info@vivotech.ua

  +          Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w swoim kraju zgodnie z art. 77 RODO.

  Dalsze oświadczenia o ochronie danych, mające zastosowanie do usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty w ramach naszej strony internetowej:

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to”)

  Ta strona internetowa korzysta z wtyczki Facebook.com, którą udostępnia firma Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Użytkowników naszej strony internetowej, na której zainstalowana jest wtyczka Facebooka (przycisk „Lubię to”), informujemy, że wtyczka tworzy połączenie z Facebookiem, przez co do Państwa przeglądarki trafia informacja, aby na stronie wyświetliła się wtyczka. Oprócz tego do serwera Facebooka są przesyłane dane, które zawierają informacje na temat odwiedzania naszej strony internetowej. W ten sposób dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników zalogowanych na Facebooku zostają przyporządkowane do ich konta na Facebooku. Kiedy aktywnie używają Państwo wtyczki Facebooka jako zalogowani użytkownicy (np. klikając przycisk „Lubię to” lub poprzez używanie funkcji komentowania), dane te są przekazywane na Państwa konto na Facebooku i publikowane. Aby uniknąć tego, należy wcześniej wylogować się z konta na Facebooku. Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez firmę Facebook znajdują się w zasadach ochrony danych dostępnych pod adresem: de-de.facebook.com/policy.php.

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z usługi analizy sieciowej Google Analytics

  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Na naszej stronie włączona jest funkcja anonimizacji IP. Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez firmę Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje transmisja kompletnego adresu IP na serwer Google w USA i jego skrócenie na tym serwerze. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Klikając poniższy link, można uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics. Zostanie ustawiony plik opt-out, który uniemożliwi zbieranie danych podczas wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics

  Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, iż na tej stronie usługę Google Analytics rozszerzono o kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego zapisywania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z usługi integracji reklam Google Adsense

  Ta strona internetowa korzysta z Google Adsense, usługi integracji reklam, udostępnianej przez Google Inc., USA („Google”). Google Adsense wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Google Adsense wykorzystuje również tzw. „web beacons” (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji. Wykorzystanie tych grafik ułatwia na przykład rejestrowanie ruchu na stronie oraz gromadzenie odnośnych informacji. Informacje generowane przez plik cookie i/lub web beacon na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w celu monitorowania Państwa kroków na stronie internetowej pod kątem reklam, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie i reklam oraz realizacji innych usług dla operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to określone ustawą lub jeżeli osoby trzecie dokonują przetwarzania tych danych na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej (wybranie „Przeglądarka nie akceptuje plików cookie”; w przeglądarce MS Internet Explorer: Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia; w przeglądarce Firefox: Dodatki > Ustawienia > Ochrona danych > Pliki cookie) mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim dysku twardym oraz wyświetlanie web beacons. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pobranych przez Google w wyżej opisany sposób i do celów określonych powyżej.

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z usługi analizy sieciowej etracker

  Na tej stronie internetowej z technologiami etracker GmbH (www.etracker.de) dane są gromadzone i zapisywane w celach marketingowych i optymalizacji serwisu. Z tych danych tworzone są pod pseudonimem profile użytkownika. W tym celu można korzystać z plików cookie. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej użytkownika portalu. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej.

  Bez wyraźnie udzielonej zgody danej osoby dane pobierane za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkownika portalu i nie są łączone z danymi osobowymi poprzez osobę noszącą dany pseudonim. Zbieranie i zapisywanie danych można w każdej chwili zablokować ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od dostawcy zewnętrznego: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; www.etracker.com/de/datenschutz.html.

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z serwisu społecznościowego Google Plus

  Ta strona internetowa wykorzystuje tzw. przycisk „G +1” serwisu społecznościowego Google Plus obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Przycisk ten jest oznaczony symbolem „G +1”. Jako zarejestrowani użytkownicy Google Plus mogą Państwo wykazywać zainteresowanie naszą stroną internetową, klikając przycisk „G +1”, a także dzielić się treściami naszej strony w serwisie Google Plus. W takim przypadku Google gromadzi zarówno informacje, w odniesieniu do których kliknęli Państwo przycisk „G +1”, jak i informacje na temat strony, którą Państwo przy tym odwiedzali. Przycisk G +1”, który Państwo wcisnęli, może być wyświetlany razem z Państwa imieniem i nazwiskiem (ew. zdjęciem, jeśli zostało dodane) w serwisie Google Plus w kontekście innych usług Google, np. wyszukiwarki Google lub Państwa profilu Google. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także Państwa praw z tym związanych i sposobów ochrony Państwa sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach na temat ochrony danych osobowych Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z funkcji Google Inc. „Remarketing Google” i „Podobni odbiorcy”

  Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Remarketing Google” lub „Podobni odbiorcy”, udostępniane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Funkcje te służą do wyświetlania spersonalizowanych i właściwych dla konkretnych zainteresowań użytkownika reklam podczas odwiedzania innych stron internetowych w tzw. „sieci Google Display”. Funkcja „Remarketing Google” lub „Podobni odbiorcy” stosuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Za pomocą tych plików tekstowych rejestrowane są Państwa wizyty na stronie oraz anonimowe dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe nie są przy tym zapisywane. Podczas odwiedzania innej strony internetowej w tzw. „sieci Google Display” mogą wyświetlić się Państwu reklamy, które z wysokim prawdopodobieństwem będą uwzględniać wcześniej wywołane na naszej stronie internetowej obszary produktowe i informacyjne. Poprzez zablokowanie zapisywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować funkcję „Remarketing Google” lub „Podobni odbiorcy”. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: www.google.com/settings/ads/plugin. Mogą Państwo również uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych; w tym celu muszą Państwo wejść na stronę rezygnacji inicjatywy Network Advertising Initiative, dostępnej pod adresem www.networkadvertising.org/choices/, oraz wykonać opisane tam dalsze kroki rezygnacji. Oświadczenie Google o ochronie danych w ramach remarketingu oraz więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.google.com/privacy/ads/.  

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z funkcji „Google AdWords Conversion Tracking” udostępnianej przez Google Inc.

  Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Google AdWords Conversion Tracking”, udostępnianą przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google AdWords Conversion Tracking wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej po kliknięciu w reklamę Google. Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Dane osobowe nie są przy tym zapisywane. Tak długo, jak plik cookie jest zachowany, zarówno Google, jak i my jako operator strony internetowej dowiadujemy się, że kliknęli Państwo reklamę i weszli na określoną stronę docelową (np. stronę potwierdzenia zamówienia, stronę zgłoszenia do newslettera). Tych plików cookie nie można monitorować poprzez strony internetowe różnych uczestników AdWords. Pliki cookie są wykorzystywane do sporządzania statystyk konwersji w „Google AdWords”. W tych statystykach rejestrowana jest liczba użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę. Oprócz tego zapisywana jest informacja, ilu użytkowników trafiło na naszą stroną docelową, która jest opatrzona „tagiem konwersji”. Statystyki nie zawierają jednak żadnych danych, na których podstawie możliwa by była Państwa identyfikacja. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej (wybranie „Przeglądarka nie akceptuje plików cookie”; w przeglądarce MS Internet Explorer: Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia; w przeglądarce Firefox: Dodatki > Ustawienia > Ochrona danych > Pliki cookie) mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim dysku twardym. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pobranych przez Google w wyżej opisany sposób i do celów określonych powyżej. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych Google Conversion oraz oświadczenie Google o ochronie danych znajdują się na stronach: support.google.com/adwords/answer/93148, www.google.de/policies/privacy/

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z portalu społecznościowego twitter.com

  Nasza strona internetowa jest również zintegrowana z portalem społecznościowym twitter.com. Jest on obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tzw. funkcję „tweetowania”. Umożliwia ona publikowanie krótkich wiadomości (limit 140 znaków) na własnym koncie na portalu Twitter, również z odsyłaczami do stron internetowych. W przypadku korzystania z funkcji „tweetowania” na naszych stronach internetowych konkretna strona internetowa zostaje powiązana z Państwa kontem na portalu Twitter i pokazywana jest innym użytkownikom. W ramach tego procesu do portalu Twitter przesyłane są dane. Informujemy, że nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez portal Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych portalu Twitter pod adresem: twitter.com/privacy. Ustawienia dotyczące ochrony danych na portalu Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie: twitter.com/account/settings.

  Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia komunikacyjnego Zendesk

  Podczas używania naszego narzędzia komunikacyjnego automatycznie gromadzimy dane dotyczące użytkownika, takie jak Państwa ścieżka wizyty na stronie, wersja przeglądarki, miejscowość, system operacyjny i adres IP. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania Państwa zapytania oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

  Aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

  Okresowa aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych może być konieczna na przykład ze względu na wejście w życie nowych przepisów ustawowych lub urzędowych albo nowe oferty na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przekażemy Państwu tutaj stosowną informację. Ogólnie zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Fakt wprowadzenia zmian rozpoznają Państwo między innymi po aktualizacji stanu wskazanego na dole niniejszego dokumentu. 

  Wydruk i zapisanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych

  Mogą Państwo bezpośrednio wydrukować i zapisać niniejsze oświadczenie o ochronie danych, na przykład za pomocą funkcji wydruku i zapisania w swojej przeglądarce.

 2. Informacja o ochronie danych 

   

  dla klientów, dostawców, innych partnerów biznesowych oraz zainteresowanych podmiotów

  08298, Ukraina, obwód kijowski, Irpin,

  Kociubyńskie, ul Meblewa, 1

  eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Niniejszym informujemy, że jako administrator danych rejestrujemy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, w tym w szczególności nazwy, imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, numery klientów, a także dane zamówień i dostaw, pozyskiwane od klientów, dostawców, innych partnerów biznesowych oraz zainteresowanych podmiotów, na potrzeby wdrażania, opracowywania i przetwarzania warunków umów, w tym dotyczących dostaw, płatności oraz wszelkich gwarancji lub odpowiedzialności za produkt.

  Podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne  do zawarcia i realizacji umowy, a w związku z tym bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Państwa dane będą przetwarzane w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

  Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (np. wykorzystanie obszarów logowania).

  Ponadto Państwa dane osobowe będą rejestrowane, przechowywane, przetwarzane, wykorzystywane na potrzeby utrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz marketingu i reklamy naszych produktów i usług. Państwa dane będą przetwarzane w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym kontekście nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych wynika z działań zmierzających do promowania i sprzedawania naszych produktów i usług.

  Ponadto informujemy, że przetwarzamy dane osobowe otrzymane w ramach warunków ustawowych od wywiadowni gospodarczych (takich jak np. Creditreform) na potrzeby kontroli dotyczących zdolności kredytowej naszych klientów, dostawców oraz innych partnerów biznesowych. Państwa dane będą przetwarzane w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interes prawny w przetwarzaniu powyższych danych jest uzasadniony zabezpieczeniem przyszłych roszczeń wynikających z zastrzeżonego w umowie wynagrodzenia (na przykład prowizji). Jednakże nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji w tym zakresie. 

  Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

  •   dane przekazywanie są podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy na potrzeby realizacji warunków umów i dostaw, w tym na przykład instytucjom bankowym/dostawcom usług płatniczych przetwarzającym płatności oraz firmom transportowym wykonującym dostawy;
  •   dane przekazywanie są podmiotom zewnętrznym, które współpracują z nami w zakresie marketingu i reklamy produktów i usług, takim jak na przykład podmiotom świadczącym usługi marketingowe i drukarniom;
  •   dane przekazywanie są specjalistycznym usługodawcom (przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi na podstawie naszych instrukcji i za których ponosimy odpowiedzialność, na potrzeby celów określonych powyżej, na przykład podmiotom świadczącym usługi IT;
  •   dane przekazywanie są podmiotom zewnętrznym, gdy ciąży na nas prawny obowiązek przekazania takich danych, na przykład wobec urzędu skarbowego lub innego organu rządowego;
  •   przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym, w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego, na przykład doradcom podatkowym.

  Dane są przekazywane do państwa trzeciego nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, które nie jest również państwem-sygnatariuszem w rozumieniu Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w przypadku, jeżeli ten przekaz danych jest wymagany w celu realizacji obowiązującej umowy między Państwem a nami (na przykład dostawa na terytorium państwa trzeciego).

  Państwa dane będą przetwarzane w trakcie wdrażania i przetwarzania umowy albo umowy dostawy, do czasu istnienia zobowiązań wynikających z przedmiotowego stosunku umownego albo zaopatrzeniowego, takich jak zobowiązania dotyczące gwarancji albo odpowiedzialności za produkt, a także przez czas trwania ustawowych okresów przechowywania, w rozumieniu art. 6 ust. 1) lit. c) RODO.

  W przypadku przetwarzania przez nas danych do celów reklamowych mają Państwo prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do tych celów. Sprzeciw powoduje, że Państwa dane osobowe nie będą już dłużej przetwarzane do tych celów.

  1. Zgodnie z  art. 15–18 RODO przysługuje Państwu prawo do:

  – informacji, czy i w związku z tym jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

  – poprawienia Państwa danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe albo niepełne

  – żądania ich usunięcia

  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na Państwa temat.

  1. Zgodnie z  art. 21 ust. 1) RODO mają Państwo prawo w każdym momencie, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1) lit. e) albo f) RODO.

  Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 2) RODO, mają Państwo prawo w każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego.

  1. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z  art. 20 RODO.
  2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od uzyskania Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego.
 3. Polityka cookies 

   

  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator VI & VI INDUSTRIES LLC, 08298, Ukraina, obwód kijowski, Irpin, Kociubyńskie, ul Meblewa, 1

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Nota informacyjna 

   

  VI & VI INDUSTRIES LLC jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym Serwisie. Każdy użytkownik korzystający z domeny świadomie wyraża zgodę na poniższe warunki, a także akceptuje informację o plikach Cookie udostępnioną w Serwisie.

  VI & VI INDUSTRIES LLC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na witrynie ViVoTech w konkretnych rozwiązaniach. Wszystkie informacje oraz powiązane z nimi ilustracje są poglądowe. VI & VI INDUSTRIES LLC nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na witrynie ViVoTech. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo. Informacje zawarte w Serwisie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

  Elementy zawarte na stronach internetowych VI & VI INDUSTRIES LLC są chronione prawem i nie mogą być kopiowane bądź naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony VI & VI INDUSTRIES LLC nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach, bez zgody VI & VI INDUSTRIES LLC

  Informacje znajdujące się w Serwisie nie są wiążące. VI & VI INDUSTRIES LLC nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne straty wynikające z korzystania z niej, włączając w to wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie.

  Serwis zapewnia dostęp do innych stron internetowych niebędących w dyspozycji VI & VI INDUSTRIES LLC, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialność za treści znajdujące się na takich stronach internetowych. VI & VI INDUSTRIES LLC zapewnia jedynie dostęp do innych stron internetowych jako udogodnienie dla użytkowników, a nie wyraża swoim działaniem aprobaty dla treści umieszczonych na takich stronach internetowych.

  Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdującej się w tym Serwisie, VI & VI INDUSTRIES LLC nie gwarantuje poprawności jego działania oraz nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ewentualnych nieprawidłowości w działaniu serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa ViVoTech.